up2sky.aero

Všeobecné obchodné podmienky

v zmysle ustanovenia § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom a účinnom znení (ďalej len „Obchodné podmienky“)


I. Všeobecné ustanovenia
Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou https://up2sky.aero je:
Predávajúci:
Obchodné meno: up2sky.aero, s.r.o.
Sídlo: Družstevná 3413/37, 058 01, Poprad-Veľká, SVK IČO: 36467456
DIČ: 2020018902
IČ DPH: SK2020018902
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, Odd.: Sro, vložka č.: 12260/P E-mail: fly@up2sky.aero
Tel. č.: +421 905 564 744
Štatutárny orgán: Ing. Peter Dujava
(ďalej ako „Predávajúci“)
Tieto Obchodné podmienky sú účinné od: 01.12.2022

 1. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je odberateľom služieb od Predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu na https://up2sky.aero (ďalej aj „Internetový obchod“ alebo aj „Portál”) a ktorá vyplnila elektronickú Objednávku a elektronicky ju odoslala za účelom objednania služby (ďalej len „Kupujúci“).
 2. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá si neobjednáva služby ponúkané prostredníctvom Internetového obchodu pre účely jeho ďalšieho predaja iným osobám, alebo fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo výkonu zamestnania či povolania (ďalej len „Spotrebiteľ“).
 3. Obchodné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim založené objednávkou v tomto Internetovom obchode podľa bodu 4 Obchodných podmienok, sa riadia týmito Obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe zmluvné strany záväzné.
 4. Elektronickou objednávkou (ďalej ako aj „Objednávka“) sa rozumie elektronický formulár nachádzajúci sa na webstránke Internetového obchodu odoslaný Kupujúcim elektronicky za účelom objednania služby, ktorý okrem iného obsahuje informácie o Kupujúcom podľa bodu 7 Obchodných podmienok.
 5. Službami, ktoré poskytuje Predávajúci sa rozumejú najmä: a) Zážitkové lety, b) AERO MAIL, c) AERO TAXI, d) Prenájom lietadla, e) Pilot shop, (ďalej aj ako „Služby“).
 6. Služby poskytuje priamo Predávajúci, alebo iní poskytovatelia prostredníctvom Predávajúceho, ktorí sú oprávnení na vykonávanie Služieb v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky (najmä zákon č. Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Iní poskytovatelia“).

II. Objednávka

 1. Podmienkou platnosti elektronickej Objednávky je vyplnenie formulára údajmi, t.j. pravdivé a úplné vyplnenie požadovaných osobných údajov, a to mena, priezviska, obchodného mena (voliteľné), telefonického čísla a e-mailovej adresy. Ak nebude Objednávka obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcej vete, považuje sa za neúplnú, resp. neurčitú.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť Objednávku alebo jej časť v prípade, ak:
   Objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (napr. nemožnosť odoslať odpoveď
  (akceptáciu) na e-mailovú adresu, ktorá bola Kupujúcim uvedená v Objednávke;
  alebo
   Kupujúci nereaguje na prípadnú výzvu Predávajúceho; alebo
   Objednávka je neúplná alebo neurčitá; alebo
   nebolo možné potvrdiť Objednávku; alebo
   ak celková cena za objednanú Službu vrátane prípadného poštovného nebola
  Kupujúcim uhradená Predávajúcemu; alebo
   Predávajúci nevie zabezpečiť Službu objednanú Kupujúcim.
 3. Objednávku Kupujúci dokončí kliknutím na príslušné tlačidlo. Pred zakliknutím príslušného tlačidla je Kupujúci povinný oboznámiť sa s týmito Obchodnými podmienkami a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím príslušného tlačidla.
 4. Odoslaním Objednávky Kupujúcim sa táto považuje za záväznú.
 5. Predávajúci bezodkladne po prijatí platby odošle Kupujúcemu potvrdzujúci e-mail o prijatí objednávky; v prípade zážitkového letu spolu s voucherom obsahujúcim poukaz na Službu zakúpenú Kupujúcim (ďalej aj ako „Voucher“ alebo aj „Poukaz“). Doručením e-mailu Predávajúceho na e-mailovú adresu Kupujúceho o tom, že Predávajúci obdržal Objednávku, sa Objednávka považuje za prijatú, čím vzniká
  kúpna zmluva uzatvorená na diaľku medzi Predávajúcim a Kupujúcim.
 6. Storno Objednávky:
   V prípade ak Kupujúci v zákonnej lehote neodstúpil od zmluvy je Predávajúci
  oprávnený požadovať od Kupujúceho storno poplatok (“Storno”).
   Po uplynutí 14. dňa od uskutočnenia Objednávky až do 30. dňa je Predávajúci v prípade zrušenia Objednávky Kupujúcim oprávnený požadovať Storno vo výške
  20% z ceny konkrétnej Objednávky.
   Po uplynutí 30. dňa od uskutočnenia Objednávky je Predávajúci v prípade
  zrušenia Objednávky Kupujúcim oprávnený požadovať Storno vo výške 50% z
  ceny konkrétnej Objednávky.
   Objednávku je možné zrušiť len v pracovných dňoch, a to e-mailom na adrese:
  fly@up2sky.aero, pričom je v predmete e-mailu potrebné uviesť STORNO
  OBJEDNÁVKY.
   Voucher po uplynutí platnosti nie je možné stornovať viď. bod 53 týchto
  Obchodných podmienok.

III. Cena a poštovné

 1. Cena Služieb je uvedená na webstránke Internetového obchodu.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny cien Služieb a poštovného.
  Konečná cena pre Kupujúceho a poštovné sú uvedené v potvrdení Objednávky
  Predávajúci môže poskytnúť na ponúkané Služby zľavy, ktoré budú uvedené na internetovej stránke Internetového obchodu Predávajúceho.
  Cena poštovného je vo výške:
 • 0,00 €, ak je Voucher dodávaný v rámci Slovenskej republiky.
 • 0,00 €, ak je Voucher dodávaný v rámci Európy.
 • 15,00 €, ak je Voucher dodávaný do ostatných (tretích) krajín, t. j. mimo Slovenskej
  republiky a krajín Európy.
 • Doplatok za personalizovaný voucher je 7.90€ vrátane poštovného.
  K Službe zakúpenej Kupujúcim od Predávajúceho je priložená faktúra. Kupujúci súhlasí, aby bol alternatívne Predávajúci oprávnený zaslať Kupujúcemu elektronickú faktúru na jeho emailovú adresu.

IV. Možnosti platby za Služby

 1. Možnosť platby za služby resp. platobný systém je napojený na platobnú bránu, ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania kariet a on-line bankových prevodov. Všetky údaje o platobných kartách a hesiel k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti poskytujucej platobnú bránu.
 2. Predávajúci akceptuje platbu za Služby len prostredníctvom platobnej brány a to buď: Online platobnou kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, a/alebo Bankovým prevodom prostredníctvom Apple Pay, Paypal, a/alebo Google Pay, resp. platbu na mieste poskytovanej služby
 3. Ak cena nebude uhradená v plnej výške za objednanú Službu vrátane poštovného, Predávajúci je oprávnený zastaviť alebo prerušiť akúkoľvek dodávku Služby Kupujúcemu.

V. Dodacie podmienky a prevzatie Voucheru

 1. Predávajúci zasiela Voucher Kupujúcemu, až po úspešnom zaplatení kúpnej ceny v zmysle článku IV.
 2. Voucher je Kupujúcemu zasielaný prostredníctvom emailu na adresu, ktorú zadal v Objednávke, alebo na ním uvedenú adresu bydliska/sídla Kupujúceho alebo na inú adresu uvedenú Kupujúcim v Objednávke.
 3. Voucher Predávajúci dodáva bez územného obmedzenia.
 4. Voucher odoslaný Predávajúcim, je Kupujúci povinný prevziať.
 5. V prípade, ak objednaný Voucher nebude možné expedovať, Predávajúci bude o tom
  Kupujúceho ihneď informovať.

VI. Uplatňovanie Voucheru

 1. Na využitie Služby, ktorú si Kupujúci zakúpil v Internetovom obchode je potrebné uplatniť Voucher, ktorý Kupujúci obdržal a to v elektronickej, alebo papierovej forme.
 2. Voucher obsahuje nasledujúce údaje: a) popis Služby, ktorú si Kupujúci objednal, b) doba platnosti Voucheru, c) kód Voucheru
 3. Voucher je možné použiť iba jedenkrát, v prípade ak vo Voucheri nie je uvedené inak. Voucher je prevoditeľný na tretiu osobu.
 4. Doba platnosti Voucheru je obmedzená a Voucher možno použiť najneskôr posledný deň tejto lehoty.
 5. V prípade ak na využitie Voucheru je viazaná osobitná podmienka napr. dosiahnutie veku (18+), alebo splnenie odbornej spôsobilosti (vlastníctvo dokladu), Predávajúci je povinný Kupujúceho na to upozorniť pred uskutočnením Objednávky.
 6. Pre uplatnenie Voucheru je potrebné si zarezervovať termín u Predávajúceho, alebo u Iného poskytovateľa. Zmenu zarezervovaného termínu je potrebné oznámiť Predávajúcemu, alebo Inému poskytovateľovi najneskôr 7 dní pred uskutočnením Služby.
 7. Predávajúci má právo v prípade zlého počasia, alebo iných objektívnych skutočností, ktoré by mohli spôsobiť prípadnú škodu na majetku, alebo na zdraví zrušiť zarezervovaný termín a poskytnúť nový termín po dohode.
 8. Predávajúci môže odmietnuť Voucher v prípade že: a) bol predložený po dobe platnosti, b) bol už raz použitý, c) bol neplatný z dôvodu odstúpenia od Objednávky d) poskytnutie Služby by bolo v rozpore s platnými právnymi predpismi.


VII. Reklamácia

 1. Predávajúci zodpovedá, že Voucher obsahuje všetky náležitosti, tak ako je uvedené v Internetovom obchode a že Kupujúcemu bude dodané požadované množstvo objednaných Voucherov.
 2. V prípade, že Kupujúci pri prevzatí Voucheru zistí vady, je povinný:
 • oznámiť jednotlivé vady Voucheru Predávajúcemu do 2 pracovných dní odo dňa prevzatia Voucheru, telefonicky na číslo: +421 905 564 744, alebo e-mailom na e-
  mailovú adresu fly@up2sky.aero
 • každý jeden prípad reklamácie bude Predávajúcim posudzovaný osobitne

3. Predávajúci vybaví reklamáciu bezodkladne, resp. najneskôr v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa obdržania reklamovaného Voucheru.

4. V prípade ak Kupujúci chce reklamovať poskytnutú Službu, je potrebné takúto reklamáciu oznámiť Predávajúcemu e-mailom alebo na e-mailovú adresu fly@up2sky.aero /resp. telefonicky na číslo +421 905 564 744 V písomnosti môže Kupujúci navrhnúť aj spôsob vybavenia reklamácie.

5. Predávajúci je povinný postupovať pri vybavovaní reklamácie v súlade so zákonom č. 250/2007

6. z. o ochrane spotrebiteľa a zákonom 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a vybaviť takúto reklamáciu najneskôr do 30 dní.


VIII. Vrátenie Voucheru / Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich dní (14) odo dňa prevzatia Voucheru.
 2. Okamih prevzatia Voucheru sa spravuje ustanovením § 7 ods. 4 Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 3. Odstúpením Kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. V takomto prípade Predávajúci:
 • vráti Kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za Voucher, ktorú Kupujúci uhradil, vrátane nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním Voucheru, a to prevodom na bankový účet Kupujúceho
 • Náklady na vrátenie Voucheru znáša Kupujúci.

4. Ak sa Kupujúci rozhodne odstúpiť od kúpnej zmluvy, Kupujúci kontaktuje Predávajúceho formou e-mailu (fly@up2sky.aero) s uvedením kódu Voucheru, mena a priezviska, resp. obchodného mena, adresy bydliska/sídla Kupujúceho a dátumu objednania alebo prijatia Objednávky.

5. Podmienkami pre odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa bodu VIII sú:

  • Služba nesmie byť využitá, v prípade ak Služba uvedená na Voucheri bola poskytnutá Predávajúcim, Kupujúci vyhlasuje, že bol poučený o tom, že už nemá
   možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy

  6. Ak Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy podľa bodu VIII, Voucher zasielaný späť
  Predávajúcemu zasiela Kupujúci na vlastné nebezpečenstvo a znáša prípadnú škodu
  v plnom rozsahu, ktorá na Voucheri vznikne.

  7. Predávajúci nie je povinný akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy Kupujúcim najmä
  ak Voucher je akýmkoľvek spôsobom porušený, resp. využitý treťou osobou.


  IX. Ostúpenie od zmluvy v prípade priebehu poskytovania Služieb

  1. V prípade ak došlo k začatiu poskytovania Služby zo strany Predávajúceho alebo zo strany Iného poskytovateľa Služby, Kupujúci nemá právo na odstúpenie od tejto zmluvy.
  2. Kupujúci nemá právo na náhradu kúpnej ceny ani v prípade ak zo subjektívnych dôvodov Kupujúceho (napr. nevoľnosť, strach, a. i.) došlo k prerušeniu (t.j. napr. skráteniu letu) alebo úplnému ukončeniu poskytovania Služby a Predávajúci toto prerušenie resp. ukončenie poskytovania Služby nijako nezavinil.
  3. Ustanovenia v bodoch 1 až 2 sa nepoužijú ak sa Predávajúci s Kupujúcim výslovne dohodne, že mu kúpnu cenu napriek subjektívnym prekážkam na strane Kupujúceho vráti.

  X. Obnovenie doby platnosti voucheru

  1. Predávajúci má právo obnoviť platnosť Voucheru, ktorý je po dobe platnosti v prípade ak Kupujúci o to Predávajúceho požiada a Predávajúci mu to následne schváli.
  2. V prípade ak Predávajúci rozhodne o obnovení doby platnosti Voucheru, pričom žiadosť Kupujúceho bola uskutočnená do 12 mesiacov od uplynutia doby platnosti Voucheru, je Kupujúci povinný uhradiť sumu vo výške 19,99 EUR a rozdiel sumy ktorý spočíva v cene pôvodného Voucheru a nového Voucheru.
  3. V prípade ak Predávajúci rozhodne o obnovení doby platnosti Voucheru, pričom žiadosť Kupujúceho bola uskutočnená po 12 mesiacoch od uplynutia doby platnosti Voucheru, je Kupujúci povinný uhradiť sumu vo výške 29,99 EUR a rozdiel sumy ktorý spočíva v cene pôvodného Voucheru a nového Voucheru.

  XI. Zrušenie/storno Voucheru Kupujúcim

  1. Kupujúci má v prípade ak nevyužil svoje právo na odstúpenie od zmluvy v zmysle týchto Obchodných podmienok právo zrušiť / stornovať svoj Voucher.
  2. Zrušiť / stornovať Voucher je možné iba v prípade, ak je Voucher stále platný avšak k poskytnutiu Služby zo strany Predávajúceho nedošlo.
  3. Kupujúci má právo v prípade zrušenia / storna Voucheru na vrátenie ceny Objednávky v zmysle článku II. bodu 6 týchto Obchodných podmienok.

  XII. Spracúvanie osobných údajov

  1. Predávajúci spracúva osobné údaje tretích osôb, najmä Kupujúcich alebo osôb, ktoré sa registrovali alebo prihlásili (ďalej len „Registrované osoby“) na Portáli, alebo aktivovali Voucher prostredníctvom Portálu (ďalej len „Aktivácia Voucheru”), v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).
  2. Kupujúci odoslaním Objednávky, Aktiváciou Voucheru, alebo Registrovaná osoba , potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa bydliska sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov vykonáva Predávajúci na právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou sú Predávajúci a Kupujúci, resp. Registrovaná osoba alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením tejto zmluvy na základe žiadosti Kupujúceho, resp. Registrovanej osoby, v zmysle ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Spôsobom spracúvania osobných údajov je ich zhromažďovanie, uchovávanie, poskytnutie a iné spôsoby spracúvania nevyhnutné pre fakturačné účely, ako aj plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, resp. Registrovanou osobu, ako napríklad doručenie Voucheru dohodnutého v Objednávke, poskytnutie zakúpenej Služby, vrátane neskoršej komunikácie (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), alebo pre potreby zasielania informácií o Službách Predávajúceho na e- mailovú adresu Kupujúceho, resp. Registrovanej osoby. Na účel vykonania elektronickej platby podľa týchto Obchodných podmienok môžu byť v nevyhnutnom rozsahu spracúvané aj údaje Kupujúceho o jeho platobnej karte. Kupujúci, resp. Registrovaná osoba nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou ním poskytnutých osobných údajov.
  3. Predávajúci je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v bode 62 Obchodných podmienok, a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnym základom uvedeným v rovnakom bode Obchodných podmienok, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Kupujúcim, resp. Registrovanou osobou dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu spracúvania. Kupujúci, resp. Registrovaná osoba má právo takto udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať, pričom odvolanie je účinné dňom jeho doručenia Predávajúcemu.
  4. Predávajúci sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nevyhnutný na uplatňovanie práv a plnenie povinností súvisiacich s predajom Služieb prostredníctvom Internetového obchodu a zabezpečením jeho chodu.
  5. Osobné údaje sú spracúvané tretími osobami, a to prevádzkovateľom webových stránok, na ktorých je uložený Internetový obchod, ďalej subjektom, ktorý zabezpečuje plnenie si povinností Predávajúceho v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Iní poskytovatelia s ktorými má Predávajúci uzatvorené zmluvy o spracúvaní osobných údajov a títo Iní poskytovatelia vystupujú vo vzťahu k Predávajúcemu ako prevádzkovateľovi ako sprostredkovatelia, a taktiež subjektom poskytujúcim kuriérske služby, ako aj Slovenskej pošte, a.s., za účelom doručenia Voucheru v zmysle Objednávky.
  6. Predávajúci sa zaväzuje vykonať všetky kroky vedúce k zabezpečeniu čo najvyššej miery ochrany osobných údajov Kupujúceho, resp. Registrovanej osoby pred ich protiprávnym spracúvaním.
   10.Predávajúci v zmysle ustanovenia čl. 13 ods. 1 Nariadenia poskytuje Kupujúcemu, resp. Registrovanej osobe nasledovné informácie:
  • identifikačné údaje Predávajúceho sú uvedené v článku I. Obchodných podmienok,
  • účel, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov je uvedený v bode 62 Obchodných podmienok,
  • zoznam spracúvaných osobných údajov je uvedený v bode 62 Obchodných podmienok,
  • osobné údaje sú poskytnuté tretím osobám uvedeným v bode 62 Obchodných podmienok,
  • Predávajúci uchováva osobné údaje po dobu existencie registrácie na Internetovom obchode, inak v súlade s osobitnými právnymi predpismi,
  • Kupujúci, ako aj Registrovaná osoba majú právo od Predávajúceho požadovať prístup k ich osobným údajom, právo na opravu ich osobných údajov, právo na vymazanie ich osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov,
  • Kupujúci, ako aj Registrovaná osoba, môže pri podozrení, že jeho osobné údaje sú neoprávnene spracúvané, podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa ustanovenia § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.
   11.Informácie o právach dotknutej osoby – Kupujúceho, resp. Registrovanej osoby: Osoba poskytujúca osobné údaje (ďalej aj „dotknutá osoba“) má Nariadenia práva v zmysle nasledujúcich bodov Obchodných podmienok:
  • Právo na prístup k osobným údajom: Dotknutá osoba má právo získať od Predávajúceho potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
  • Právo na opravu osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby Predávajúci bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
  • Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“): Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u Predávajúceho bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
  • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali; alebo
  • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov; alebo
  • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu; alebo
  • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne; alebo
  • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; alebo
  • sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
  • Právo na obmedzenie spracúvania: Dotknutá osoba má právo na to, aby Predávajúci obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
  • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Predávajúcemu overiť správnosť spracúvaných osobných údajov; alebo
  • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; alebo
  • Predávajúci už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku; alebo
  • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Predávajúceho prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
   Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Predávajúci povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.
   12.Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania: Na základe ustanovenia čl. 20 Nariadenia je Predávajúci v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, je povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Predávajúci oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.
  1. Právo na prenosnosť údajov: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Predávajúcemu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
   14.Právo namietať spracúvanie osobných údajov: Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Predávajúceho alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Predávajúci nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.
   15.Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie: dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
   16.Právo na oznámenie porušenia ochrany osobných údajov: V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva

  a slobody fyzických osôb, Predávajúci bez zbytočného odkladu oznámi porušenie
  ochrany osobných údajov dotknutej osobe. 17. Poskytnutie informácií dotknutej osobe:

  • Predávajúci je povinný poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie; Nariadenia, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Predávajúci poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.
  • Predávajúci je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Predávajúci v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Predávajúci je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.
  • Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Predávajúci môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.
   Používanie súborov cookie
  1. Súbormi cookie sa rozumejú malé textové súbory uložené v koncovom zariadení Kupujúceho, resp. Registrovanej osoby (ďalej len „Koncové zariadenie“), ktoré do tohto zariadenia ukladá a získava k ním prístup Predávajúci prostredníctvom prevádzkovania Portálu. Prostredníctvom súborov cookie si Portál uchováva informácie o preferenciách a nastaveniach Kupujúceho. Uchovávanie súborov cookie zefektívňuje a zrýchľuje prácu a používanie Portálu.
  2. Súbory cookie neobsahujú škodlivé počítačové programy, malware ani spyware.
  3. Portál používa dočasné súbory cookie, ktoré sa v Koncovom zariadení uchovávajú len počas jednej návštevy konkrétnej internetovej stránky. Tieto súbory sa z Koncového
   zariadenia automaticky odstránia po zatvorení zvoleného internetového prehliadača.
  4. Portál používa aj trvalé súbory cookie, ktoré sa ukladajú v Koncovom zariadení za
   účelom:
  • zapamätania konkrétnych slovných spojení, ktoré boli zadané do vyhľadávača
   Portálu,
  • zapamätania navštívených miest Portálu a zisťovania, ktoré stránky a funkcie
   používajú užívatelia najčastejšie,
  • zapamätania hodnotenia a komentárov, ktoré užívatelia do Portálu vložia,
  • zabezpečenie informácii potrebných pre webovú analýzu a štatistiku (ktoré stránky
   boli navštívené, aký dlhý čas na nich bol strávený, dátum a počet jednotlivých
   návštev Portálu, časový interval požívania a pod.),
  • zabezpečenie a zjednodušenie používania užívateľských nastavení.
  1. Informácie získané zo súborov cookie Predávajúci nesprostredkúva tretím subjektom a súčasne Predávajúci nezodpovedá za súbory cookie tretích strán.
  2. Pokiaľ sa Registrovaná osoba neprihlási do Portálu prostredníctvom prihlasovacích údajov, nedochádza prostredníctvom súborov cookie k spracúvaniu jej osobných údajov.
  3. Súbory cookie je možné pomocou internetového prehliadača odmietnuť, nastaviť používanie len niektorých súborov cookie alebo úplne z Koncového zariadenia odstrániť.
  4. V prípade nepoužívania súborov cookie Kupujúci nenesie zodpovednosť za nesprávne fungovanie Portálu na Koncovom zariadení, zapríčinené odmietnutím používania súborov cookie.
   XIII. Rozhodné právo, právomoc súdu a alternatívne riešenie sporov
  5. Predávajúci a Kupujúci sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z ich právneho vzťahu, budú riešiť vzájomnými zmierlivými rokovaniami, aby tak predišli možným súdnym sporom. Ak mimosúdnymi rokovaniami Predávajúci a Kupujúci nedospejú k zmieru, budú svoje spory riešiť pred príslušným súdom Slovenskej republiky.
  6. Právne vzťahy Zmluvou alebo Obchodnými podmienkami výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky v platnom a účinnom znení.
  7. Alternatívne riešenie sporov:
  • Účelom tohto ustanovenia Obchodných podmienok je informovať Spotrebiteľa o
   možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a
   Spotrebiteľom.
  • Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov,
   ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t.j. medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom. Spotrebiteľ môže svoj spor s Predávajúcim riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.
  • Orgánom alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže Spotrebiteľ obrátiť.
  • Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
  • Spotrebiteľ môže taktiež podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom Európskej platformy alternatívneho riešenia sporov RSO podľa čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013).
  • V súlade s vyššie uvedeným nariadením Predávajúci uvádza odkaz na možnosti využitia Európskej platformy RSO: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

  XIII. Záverečné ustanovenia

  1. Obchodný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim v celom svojom rozsahu podlieha režimu týchto Obchodných podmienok, právnemu poriadku Slovenskej republiky, najmä ustanoveniam zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a to aj v prípade, že Kupujúci je štátnym príslušníkom inej krajiny ako Slovenská republika. V prípade, že účastníkom právneho vzťahu je Spotrebiteľ, vzťahujú sa na tento právny vzťah aj príslušné ustanovenia zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného

  trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, a to aj v prípade, že Kupujúci je štátnym príslušníkom inej krajiny ako Slovenská republika.

  1. Ak bude niektoré ustanovenie Obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, ostatné ustanovenia Obchodných podmienok ostávajú v platnosti a účinnosti.
  2. Orgánom dozoru nad dodržiavaním povinností Predávajúceho je Slovenská obchodná inšpekcia podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii.
  3. Všetky písomnosti a iné zásielky, ktoré Kupujúci bude doručovať Predávajúcemu, je Kupujúci povinný doručiť osobne alebo doporučene prostredníctvom pošty, kuriérskej spoločnosti alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu Predávajúceho uvedenú na webstránke Predávajúceho, pokiaľ v týchto Obchodných podmienkach nie je uvedené inak.
  4. Kúpna zmluva uzatvorená na diaľku medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa spravuje týmito Obchodnými podmienkami Predávajúceho. Obchodné podmienky sa pre Kupujúceho alebo Registrovanú osobu stávajú účinnými a záväznými dňom registrácie Registrovanej osoby na Portáli Predávajúceho alebo objednaním Služby ponúkanej Predávajúcim.
  5. Registrovaná osoba, najmä Kupujúci registráciou na webstránke Internetového obchodu Predávajúceho alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že sa oboznámila s Obchodnými podmienkami Predávajúceho, ktoré sú k dispozícii na webových stránkach Internetového obchodu Predávajúceho, týmto Obchodným podmienkam rozumie, súhlasí s nimi a zaväzuje sa nimi riadiť.
  6. Predávajúci má právo kedykoľvek jednostranne zmeniť alebo doplniť tieto Obchodné podmienky Predávajúceho. Zmenené a doplnené Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom uverejnenia na webstránke Internetového obchodu.
  7. Obchodné podmienky boli vypracované Predávajúcim a sú platné a účinné od 01.12.2022
   Orgán dozoru na úseku ochrany spotrebiteľa:
   Dozor nad dodržiavaním povinností Predávajúceho vykonáva orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
   Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
   Prievozská 32, 820 07 Bratislava
   Odbor výkonu dozoru
   Tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04 Fax č. 02/58 27 21 70
  Všeobecné obchodné podmienky
  ©2022 | Vyrobila PROGNESSA